WMS implementatie | Stappenplan – WMSsystemen.nl

WMS implementatie

 • Waaruit bestaat een WMS implementatie?
 • Welke stappen moet u daarin nemen?
 • Vind alle informatie via de WMS kennisbank en de gratis WMS box

 
WMS implementatie is gericht op het optimaal werkend maken van een nieuw warehouse management systeem. Het implementeren is een enerverend project dat niet altijd probleemloos verloopt en vaak niet de verbeteringen van de magazijnprocessen oplevert, die men had gehoopt. Om doelen en deadlines te halen en kostenoverschrijdingen te voorkomen is een goed stappenplan nodig. De kennis van de WMS box helpt u bij een gestructureerde aanpak van uw WMS implementatie.

Welk WMS past bij uw warehouse?

WMS implementatie in stappen

Voor een succesvolle implementatie van warehouse management systemen is niet alleen een focus op de technische aspecten daarvan nodig. Ook de organisatie moet voorbereid worden op vernieuwingen en veranderingen. Er kunnen 6 stappen in het implementatietraject worden onderscheiden:

  Stap 1 – Focus op processen
  De diverse processen moeten in kaart gebracht worden: logistieke processen, magazijnprocessen en andere operationele bedrijfsprocessen. Met medewerkers en gebruikers van de huidige systemen worden verbeterpunten gedefinieerd. Het nieuwe WMS biedt nieuwe mogelijkheden. De logistieke processen worden hierop aangepast en niet andersom. Uitgangspunt moet zijn dat er bij de implementatie zo min mogelijk maatwerk nodig is.

  Stap 2 – Plan voor koppelingen en data
  Bij de implementatie van een WMS zijn koppelingen nodig met andere soorten bedrijfssoftware. Met name koppelingen met ERP software moeten probleemloos zijn. Dat betekent vooral dat er veel foutloze dataoverdracht tussen beide systemen mogelijk moet zijn. Datastromen in de logistieke processen moeten goed gedefinieerd zijn. Daarnaast is een plan voor de datamigratie noodzakelijk.

  Stap 3 – Installatie en configuratie
  In deze fase vindt de technische realisatie van het WMS plaats. Op basis van de voorgaande stappen worden software en hardware zo ingeregeld dat het systeem zoveel mogelijk de beoogde functionaliteit krijgt. Bij cloudoplossingen is de installatie van de software niet nodig, bij on premise WMS oplossingen uiteraard wel.

  Stap 4 – Realisatie en testen
  Alle operationele processen moeten met het nieuwe WMS gedetailleerd getest worden. Dat geldt zowel voor standaard processen als voor minder vaak voorkomende situaties. Om geen scenario’s over het hoofd te zien is een testplan nodig, waarbij verschillende medewerkers betrokken zijn. Op basis van de testresultaten worden aanpassingen gedaan. Na iedere aanpassing volgt een nieuwe testfase.

  Stap 5 – Gebruikersacceptatie
  WMS implementatie is een veranderingstraject, die aanpassingen van de organisatie vraagt. Zonder gebruikersacceptatie is de implementatie een lastige opgave. Om binnen de organisatie voldoende draagvlak te krijgen voor de vernieuwingen is in iedere fase een goede communicatie nodig met iedereen die gevolgen gaat ondervinden van de aanpassingen. Goede en tijdige communicatie en gerichte training nemen weerstanden weg, maakt inspraak mogelijk en kan bijdragen aan enthousiasme om met het nieuwe systeem te gaan werken.

  Stap 6 – WMS in gebruik nemen
  De feitelijke implementatie is afgerond bij de ingebruikname van het WMS. In deze fase komen altijd nieuwe storingen of onduidelijkheden aan het licht. Voor gebruikers die vragen hebben moet goede support voorhanden zijn. Terugkoppeling over nieuwe aanpassingen is belangrijk, zodat medewerkers kunnen zien wat er met hun ervaringen en input gedaan wordt. Dit geldt ook voor toekomstige aanpassingen.

 
 
WMS implementatie
 
 

Waardoor mislukken WMS implementaties?

Een WMS implementatie is niet alleen de technische installatie van software, scanners, robots of andere hardware. Er zit ook een organisatorische kant aan de implementatie. Het heeft immers ook invloed op de manier van werken van medewerkers en hun prestaties. Om te kunnen omgaan met dergelijke veranderingen, kan meer nodig zijn dan de expertise van WMS specialisten, die zich voornamelijk richt op de technische implementatie van het WMS. Bedrijfskundigen kunnen gewenst zijn om als ‘verandermanager’ medewerkers anders te laten werken dan zij al jarenlang gewend zijn.

Ondanks dat er inmiddels veel kennis en ervaring bestaat met WMS implementaties, kunnen deze eenvoudig mislukken. Daar is een aantal mogelijke oorzaken voor.

Komt een CEO bij de IT dokter
Nieuw WMS project?
Lees dit boek!

  Warehouse processen aanpassen op nieuwe mogelijkheden
  Bij ieder IT project bestaat het gevaar dat bij de implementatie van een nieuwe oplossing teveel gekeken wordt naar hoe de oude oplossing werkte. Het resultaat wordt dan het oude systeem in een nieuwe uitvoering. Ook bij WMS implementaties moeten niet de eigenschappen, specificaties en werking van het oude magazijnbeheersysteem leidend zijn, maar de mogelijkheden die een nieuw WMS u biedt. Verdiep u daarom vooraf goed in de mogelijkheden van moderne warehouse managementsystemen, laat u optimaal informeren door WMS specialisten en sta open voor innovaties en veranderingen. Pas uw processen aan op nieuwe mogelijkheden en voorkom dat u een nieuw systeem gaat aanpassen op oude procedures. Alles hierover leest u in dit boek. U ontvangt het gratis als onderdeel van de WMS box.

  Medewerkers houden vast aan hun oude werkwijze
  Een nieuw warehouse management systeem vraagt een andere manier van werken. Maar het gebeurt niet zelden dat medewerkers na de WMS implementatie toch op dezelfde manier hun werk doen als daarvoor. De verandering is hooguit dat hun werk door een nieuw systeem wordt aangestuurd. Er wordt daardoor niet beter of sneller gewerkt, en dus ook niet efficiënter. De voordelen van een nieuw WMS kunt u alleen benutten als uw medewerkers bereid en in staat zijn van alle functionaliteiten gebruik te maken. Richt processen opnieuw in en verdeel taken slimmer onder uw personeel. Soms kunnen na de ingebruikname van een WMS stappen in bedrijfsprocessen helemaal worden geschrapt.

  Doorschieten met maatwerk
  Een risico bij WMS implementaties is ook dat managers en medewerkers kunnen doorschieten in heel specifieke eisen en wensen die ze stellen aan het WMS. Bijvoorbeeld een extra functionaliteit die uitkomst moeten bieden in situaties die in de praktijk zelden voorkomen. Als dat leidt tot aanvullend maatwerk, zijn dergelijke toevoegingen erg duur en kunnen deze het systeem kwetsbaar en minder gemakkelijk onderhoudbaar maken. Om te voorkomen dat de kosten de pan uit rijzen of deadlines niet worden gehaald, is het belangrijk te focussen op de oorspronkelijke doelstelling: slimmer magazijnbeheer.

  WMS implementatie slaagt bij personeelsacceptatie
  Het succes van een warehouse management systeem valt of staat voor een belangrijk deel met de mate waarin medewerkers het WMS accepteren. Zij moeten met het WMS uit de voeten kunnen en daarom vertrouwen hebben in het systeem. Voor een effectief gebruik is voldoende draagdracht nodig in de organisatie en voldoende kennis.

  De acceptatie van het WMS door medewerkers is ook afhankelijk van de mate waarin het WMS goed functioneert. Duurt het te lang dat het WMS foutloos draait, dan leidt dat tot frustraties onder medewerkers, die in het ergste geval het WMS links laten liggen. Voor de juiste acceptatie is communicatie tijdens de implementatie belangrijk. Zorg dat iedereen de voordelen van het nieuwe systeem snapt en betrek mensen bij het proces, juist ook werknemers die het magazijn van binnen en buiten kennen. Daarnaast is een goede training essentieel, zodat medewerkers optimaal met nieuwe technieken kunnen omgaan.

  Niet of onvoldoende getest
  Bij de implementatie van een warehouse management systeem weet u dat de software zich elders al heeft bewezen. Dat betekent niet automatisch dat alles bij u direct zo gaat werken als u hoopt. Een belangrijk fase van de implementatie betreft dan ook het testen van het systeem. Technisch gaat het daarbij om een foutloze werking van de software zelf, koppelingen met andere systemen zoals uw ERP systeem en alle andere gekoppelde apparatuur en systemen. Praktisch gaat het om het testen van alle magazijnprocessen. Daarbij moeten ook zelden voorkomende situaties worden getest. Testen kost veel tijd. Het mislukken van de WMS implementatie kan voorkomen worden door hiervoor voldoende tijd te reserveren. Een WMS dat live zonder een uitvoerige testfase, leidt in veel gevallen tot grote problemen.

Structureer uw WMS implementatie en voorkom dat deze mislukt met hulp van de gratis WMS box.

WMS implementatie
WMS project starten?
Lees deze adviezen!