WMS software selectie | voorbereiding – WMSsystemen.nl

WMS software selectie voorbereiding

Voorraadbeheer software selecteren is een lastige opgave, met een grote kans op fouten die het project langer, duurder en minder succesvol kunnen maken. Investeringen kunnen fors zijn en verkeerde keuzes hebben gevolgen voor het bedrijfsproces of zelfs het bedrijfsresultaat. Het is dus zeer belangrijk om tijdens het selectietraject in één keer tot de beste keuze van WMS software te komen. Zonder goede voorbereiding is een WMS software selectie gedoemd te mislukken, voorbereiden is dus essentieel. Lees op deze pagina de belangrijkste tips van enkele WMS specialisten.

Doelstellingen definiëren
Definieer duidelijke doelstellingen die bereikt moeten worden met het gebruik van voorraadbeheer software. Betrek de juiste mensen, van verschillende niveaus, voor het vaststellen van het pakket van eisen waaraan het WMS moet voldoen. Davanti Warehousing

Processen in kaart brengen
Het goed in kaart brengen van de wensen en doorlichten van de processen zijn stappen die onontbeerlijk zijn alvorens de selectie van voorraadbeheer software te starten. Organisaties dienen te beschikken over kennis van de huidige processen, evenals de gewenste processen. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van een externe partner. Ten aanzien van de wensen is het van belang punten te definiëren die cruciaal zijn voor de organisatie en te kijken welke leverancier zich op deze punten differentieert van andere aanbieders. Daarnaast speelt de samenstelling van het team een rol en moet een juiste balans tussen IT en logistiek worden nagestreefd. Infor

 
Voorraadbeheer software
 

Voorraadbeheer software functionaliteiten

Voordat er een keuze van voorraadbeheer software gemaakt kan worden moet er een duidelijk beeld zijn van de gewenste functionaliteit. Advies is: bekijk dit als onderdeel van de gehele Supply Chain. Fasering naar de toekomst, korte, middel en lange termijn met wijzigingen aan en/of additionele gewenste processen naar aanleiding van werkelijke of verwachte ontwikkeling van de markt, bedrijf, economie, overheid en andere externe factoren. Daarna longlist, shortlist, demo’s en referentiebezoeken. Bekijk de mogelijkheden van externe diensten die het bedrijf begeleiden. Vergeet in de selectie niet de mate waarin voorraadbeheer software gefaseerd elementen kan implementeren. Implementatiekosten hoeven dan niet direct gemaakt te worden. Tevens duurzaamheid en toekomstige ondersteuning. Veel bedrijven willen een referentiebezoek. Bedenk goed dat een mindere implementatie nooit als referent wordt aangeboden. Belangrijker is een case waarmee een aanbieder een duidelijk beeld van het voorraadbeheer software kan geven.

Vergelijken van functies
Belangrijk is de gedetailleerde vastlegging van de interne processen en vereisten. Deze moeten in het programma van eisen exact als gewenste processen en functies beschreven worden. Vervolgens kan men de lijst met vereiste functies vergelijken met de standaard functies van de voorraad software leverancier. Tijdens een bezoek aan een referentieproject van de potentiële leverancier kunnen ondernemingen zich daarnaast een concreet beeld van de projectomzetting in de praktijk vormen. Ook is het belangrijk dat de leverancier een competente 24 uur/7 dagen in de week hotline support biedt, zodat bij eventuele problemen direct hulp geboden wordt. Viastore systems

Ondersteuning toekomstige processen
Een goede voorbereiding bestaat uit een eenduidige inventarisatie van de gewenste processen. Helder definiëren hoe de toekomstige processen ondersteund moeten worden. Consafe Logistics

Voorraadbeheer software implementeren

De implementatie van voorraadbeheer software is veel meer dan het installeren van hardware en software. Het is een veranderingsproces met grote effecten op de organisatie, de werkwijzen en de bedrijfsprestaties. De invoering moet daarom projectmatig aangepakt worden. Basisvoorwaarde is dat tijdelijk ‘extra’ capaciteit ter beschikking is en dat er een goed en realistisch projectplan opgesteld wordt. Een belangrijke rol voor het ontwikkelen van een plan ligt bij de adviseur(s) en voorraad software leverancier(s), maar commitment vanuit uw organisatie als opdrachtgever is zeker zo belangrijk. Scopin

Inventarisatie magazijn
Van zeer groot belang is een precieze inventarisatie van het betreffende magazijn en af magazijnen. Alle parameters die in het magazijn voorkomen moeten boven tafel gehaald worden. Belangrijk is ook het proces binnen het magazijn te ontrafelen en de mechanisatiegraad van het magazijn vast te leggen. Na een gedegen inventarisatie moeten deze parameters geanalyseerd worden. De analyse moet vervolgens uitgebreid worden met toekomstige groeicijfers, gewenst service level, kwaliteitsaspecten, arbo-technische aangelegenheden en wensen van organisatie en personeel. Hierna kan een specificatie geschreven worden waar het toekomstige magazijn aan moet voldoen. Een logische vervolgstap is het budgetteren van de investering. Aan de hand van deze specificatie en budget kan een lijst samen gesteld worden van mogelijke voorraadbeheer software leveranciers. Via een long- en shortlist worden uiteindelijk een aantal WMS systemen geselecteerd. De voorraadbeheer software dat één op één past met de specificatie en het beschikbare budget maakt de grootste kans. Technisch buro West-Brabant